zalewskikarate
  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY 2018
 
ZAPRASZAM OSOBY ZAINTERESOWANE 

POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

NA KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

W TERMINIE MAJ-LIPIEC 2018

ORGANIZATOR KURSU :

POMORSKIE CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO

KIEROWNIK SPORTOWY KURSU : MGR DARIUSZ ZALEWSKI

    KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY 2018 ROK  -  (II EDYCJA)

POPRZEDNI KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY W 2014 ROKU
 
UKOŃCZYŁO  8  INSTRUKTRÓW PRACUJĄCYCH W STRAŻY  MIEJSKIEJ 
 

ORAZ AGENCJACH OCHRONY 

 
 
 
 
KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY W BIAŁYMSTOKU !!!

PRZEWIDYWANY TERMIN KURSU : CO 2 GI WEEKEND MARZEC/ KWIECIEŃ / MAJ
( 8 DNI PO 8 H ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)

ŁĄCZNIE 64 H ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W TRAKCIE 4 ZJAZDÓW - OD GODZ. 9.00 
ZAJĘCIA TEORETYCZNE METODĄ E LEARNINGOWĄ ( MATERIAŁY PRZEKAZANE BĘDĄ SŁUCHACZOM DO ZAPOZNANIA MAILEM ) 

WYMAGANIA : UKOŃCZONE 18 LAT, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA OGÓLNEGO O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM UDZIAŁ W KURSIE INSTRUKTORA SAMOOBRONY 

PROPONOWANA CENA : 880 ZŁ ( DO NEGOCJACJI PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW KURSU NIŻ 10 OSÓB ) 
DLA GRUP POWYŻEJ 8 ZAINTERESOWANYCH OSÓB - MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA MIEJSCU ( W MIEJSCU ZAMIESZKANIA SŁUCHACZY PO UZGODNIENIU TERMINÓW I MIEJSCA ( dot. m.in. uczniów klas mundurowych ) 

INFORMACJE : +48 664658412
WWW.ZALEWSKIKARATE.PL.TL : ( ZAKŁADKA " KURSY " )     

 

 
 
 

 

REGULAMIN


Zgłoszenie uczestnictwa

Warunki    jakie należy spełnić w celu przystąpienia
do kursów na instruktora samoobrony to :

dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia 
dokumentacji :

wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika
kursu „ regulaminu”

- I raty opłaty za kurs w wysokości 375 w gotówce

-  badania lekarskiego z Przychodni Sportowej
- zaświadczenie o stanie zdrowia

-  świadectwo ukończenia szkoły średniej ( dyplom Uczelni )

- 2 fotografie o formacie  3,5 x 4,5 cm

- zaświadczenie o niekaralności zgodnie z artykułem 41pkt. 4
 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. ( będzie do wypełnienia na miejscu w dniu 5 kwietnia b.r)

W kursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie
powyżej 18 roku życia, p

osiadające co najmniej wykształcenie średnie.

 W przypadku uzyskania negatywnej oceny z
końcowego egzaminu
, uczestnik kursu nie ma prawa do zwrotu opłaty, jakiej dokonał za kurs.

Uczestnikowi, który uzyskał negatywną ocenę z egzaminu przysługuje jedna nieodpłatna poprawka.

 Zmiany terminu szkolenia i nieobecności
na zajęciach

Uczestnik, który nie mógł być obecny na egzaminie,
zdaje go w ustalonym terminie, nie później niż 7 dni
od głównego terminu egzaminu, lub w wypadkach l
osowych w innym terminie ustalonym uprzednio w porozumieniu
z organizatorem kursu.

Obecność na praktycznej części kursu
jest obowiązkowa.

Nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach
skutkuje wykreśleniem uczestnika z kursu i brakiem
możliwości odzyskania pełnej opłaty za kurs.

Każda nieobecność na zajęciach wiąże się z obowiązkiem
odrobienia zaległości w uzgodnionym po wcześniejszym
zgłoszeniu organizatorowi  terminie i wykonaniem dodatkowych
zadań. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora
informuje on

zaistniałej sytuacji wszystkich potencjalnych uczestników
kursu drogą mailową i telefoniczną i zwraca im całość
wpłaconej kwoty za kurs, lub ustala inny termin kursu

 

Całkowita cena kursu wynosi 880 ZŁ

W przypadku wpłaty gotówkowej istnieje możliwość
rozłożenia na 2 raty.

W załączeniu przedstawiamy ramowy program oraz
harmonogram kursu.

Wszystkie pozostałe sprawy związane z problematyką
szkolenia, regulaminem uczestnika oraz ewentualnym
ubezpieczeniem NNW zostaną omówione na pierwszych
zajęciach kursu.

W przypadku terminów szkoleń na kursie instruktora
samoobrony dla firm obowiązywać będą indywidualne
ustalenia ( dot. m.in. indywidualnych ustaleń odnośnie
terminów zajęć funkcjonariuszy Straży Miejskiej i innych
jednostek, firm , czy osób prywatnych )

Nieuiszczenie pełnej opłaty za kurs w wysokości 880 zł
wiąże się z niedopuszcze- niem uczestnika kursu
do końcowego egzaminu.

Płatności opłat za kurs w ratach w terminach ustalonych
przez organizatora kursu należy dokonywać przelewem
na konto wskazane przez organizatora, w tytule przelewu
wpisując "Imię i Nazwisko, Nazwa kursu ", lub w indywidualnych przypadkach gotówką.

Numer konta bankowego i dane do przelewu zostaną
przesłane uczestnikowi drogą mailową w dniu rozpoczęcia kursu.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność
zgłoszeń i wniesienie I raty w wysokości 375 zł ( I rata )
lub opłaty całkowitej za kurs oraz dostarczenie
kompletu stosownych dokumentów wskazanych
w punkcie : „ zgłoszenia uczestnictwa” powyższego
regulaminu .
 Program kursu

Program kursu jest określony przez organizatora
i może być modyfikowany wyłącznie przez kadrę
szkoleniową kursu.

Pełny kurs składa się z części ogólnej przeprowadzanej
w formie e learningu i

specjalistycznej w postaci zajęć praktycznych
oraz egzaminu końcowego

Tylko organizator i kadra prowadząca zajęcia
mają prawo do zmiany programu zajęć.

Forma zaliczenia egzaminu jest określana przez
organizatora kursu lub kadrę prowadzącą zajęcia.

Ubezpieczenie i odszkodowanie

Każdy uczestnik zajęć cierpiący na poważne
schorzenia,
zobowiązany jest do przedłożenia ważnego zaświadczenia
lekarskiego
z Przychodni Sportowo-Lekarskiej  o braku
przeciwskazań do uczestnictwa w kursie oraz podpisania
oświadczenia,
w którym oświadcza, że bierze udział
w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będzie
domagał się roszczeń w przypadku poniesienia uszczerbku
na zdrowiu od organizatora kursu instruktora samoobrony
i kadry prowadzącej szkolenie na kursie.

Uczestnik, który poniesie uszczerbek na zdrowiu podczas
zajęć nie ma prawa do roszczeń do organizatora,
a jedynie do firmy ubezpieczeniowej, z którą została
podpisana umowa dotycząca objęcia ubezpieczeniem
NNW każdego uczestnika kursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki podczas trwania zajęć, ani za zaginione lub
zniszczone mienie uczestników.

 

 

 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.)
ORGANIZATOR 
nie

przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych użytkowników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym
stopniu
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym
A ORGANIZATOREM

 .

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian w regulaminie.

Uczestnicy kursu mają obowiązek zapoznać się
z niniejszym egzaminem i przestrzegać go.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2014.

 

 

Zapoznałem się z regulaminem kursu instruktora
samoobrony i zobowiązuję się do

 

jego przestrzegania oraz do dokonania opłat za
kurs zgodnie z regulaminem .

 

 

 

 

                                                          

                                                                       …………………………………………..

                                                                                  ( podpis uczestnika kursu )HARMONOGRAM
 

BIAŁYSTOK 2018

 

 

HARMONOGRAMU ZAJĘĆ NA KURSIE INSTRUKTORA SAMOOBRONY

 

TERMINY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH :

 

 

 ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W
CO DRUGI WEEKEND
OD 1.03.2018
(TEMINY I MIEJSCE ZAJĘĆ
DO USTALENIA PO ZEBRANIU
10 CHĘTNYCH OSÓB)

 

 

O wszelkich zmianach  w terminach ujętych w
harmonogramie
uczestnicy kursu zostaną poinformowani w odrębnej
korespondencji drogą mailową.

 

 

MIEJSCE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH :

 

DO USTALENIA PO ZABRANIU CHĘTN

 

MARZEC   2018

I. WSTĘP

Zmiany zachodzące w zakresie szkolenia kadr sportowych w ostatnich latach i zainteresowania społeczne nowymi trendami w sporcie są jednym z powodów wzrostu zapotrzebowania na szkolenie instruktorów samoobrony. Uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez przyszłych instruktorów na kursach prowadzonych przez specjalistyczne placówki  uchroni zawód instruktora sportu przed degradacją i spadkiem poziomu ,co może być spowodowane poprzez najnowsze nowelizacje prawne dotyczące deregulacji m.in. zawodu instruktora sportu oraz zmianami w Ustawie o Sporcie odnośnie obniżenia kwalifikacji dla osób prowadzących zajęcia sportowe. Aby temu zapobiec niezwykle ważne jest prowadzenie kursów i szkoleń przez odpowiednie Szkoły i  Placówki edukacyjne na należytym poziomie dając przyszłym instruktorom samoobrony szeroką wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć sportowych ,gdzie wiedza ta będzie przekazana przez doświadczonych nauczycieli – trenerów. Jest to szczególnie ważne w związku z bezpieczeństwem zajęć sportowych – uprawianie i nauczania sportów walki będących główną składową współczesnej samoobrony może skończyć się kalectwem a w konsekwencji odpowiedzialnością cywilno-prawna zarówno niedouczonych instruktorów prowadzących zajęcia jak też ich pracodawców. Profesjonalizm przyszłych instruktorów samoobrony  można osiągnąć jedynie poprzez wdrożenie właściwego systemu szkoleniowego w zakresie kursów instruktorskich w  tym zakresie opartego na profesjonalnym programie nauczania oraz doświadczeniu wykładowców.

 

II. CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest opanowanie i późniejsze doskonalenie przez instruktorów samoobrony umiejętności z następujących tematów:

ü       stosowanie technik samoobrony w kontakcie bezpośrednim,

ü       organizowanie zajęć sportowych,

ü       zapewnienie medyczne zajęć sportowych

ü       udzielanie pomocy przedmedycznej,

ü       wykorzystywanie sprzętu sportowego na zajęciach,

ü       dokumentowanie przeprowadzanych czynności.

Celem dodatkowym jest systematyczne podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczestników kursu dla instruktorów samoobrony.

 

III. HARMONOGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z 3 etapów:

1.              Szkolenie teoretyczne e – learning   Moduł I - . Materiały szkoleniowe zostaną przekazane słuchaczom do zapoznania pocztą elektroniczną  -  szkolenie zostanie zrealizowane metodą e – learning.  Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne. Czas trwania szkolenia – 32 godz.  Uczestnicy szkolenia, którzy pozytywnie zdadzą egzamin końcowy , przechodzą do drugiego modułu szkolenia.

2.              Szkolenie praktyczne Moduł II - prowadzone przez  specjalistów z zakresu sportów i sztuk   walki oraz szeroko pojętej kultury fizycznej w trybie stacjonarnym. Czas trwania szkolenia – 4 dni (32 godziny). Szkolenie jest przewidziane tylko dla słuchaczy, którzy zdali pomyślnie egzamin z „Modułu I.” Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.

 

 

 

 

3.              Szkolenie praktyczne Moduł III - prowadzone przez  specjalistów z zakresu sportów i sztuk   walki oraz szeroko pojętej kultury fizycznej w trybie stacjonarnym. Czas trwania szkolenia – 4 dni (32 godziny). Szkolenie jest przewidziane tylko dla słuchaczy, którzy zdali pomyślnie egzamin z „Modułu II.” Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.

 

IV.             PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO – „Moduł II”

 

 

V.               PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO – „Moduł III”

Cele uczenia się

 

 

Treści uczenia się

 

 

Czas realizacji

 

    Forma

   realizacji

Razem

Ilość godz

 

I. UŻYCIE TECHNIK SAMOOBRONY

 

Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie

 

 

 

 

 

Podstawowe techniki wali wręcz możliwe do zastosowania w samoobronie i metodyka ich nauczania. Postawy ciała. Uchwyty i wychylenia, pady

8

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

Doskonalenie techniczno-taktyczne w samoobronie

 

 

Ćwiczenia z bronią. Umiejętność władania nożem, tonfą, kijem itp

8

 

 

Ćwiczenia

Doskonalenie techniczno-taktyczne w samoobronie

·         Nauczanie elementów technik obronnych. Wykorzystanie w samoobronie wrażliwych miejsc na ciele człowieka. Okrzyki kiai i jego rola w walce. Broń. Japoński system zen, medytacja, koncentracja, relaksacja. Równowaga emocjonalna . Wewnętrzna siła chi i sposoby jej rozwijania. Podstawowe rodzaje przyrządów treningowych i możliwości ich wykorzystania

8

 

 

 

Ćwiczenia

 

II. BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE W TRAKCIE WYKONYWAIA TECHNIK SAMOOBRONY

 

 

Formy ćwiczeń ogólnorozwojo-

wych i specjalistycznych

 

 

Ćwiczenia specjalistyczne w zajęciach samoobrony c.d. Kombinacje . Kontrataki. Trening na przyrządach – worki, gruszki, makiwary,  itp.

8

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM  : 64 godz. lekcyjnych   zajęć praktycznych po 45 min. Program szkolenia realizowany będzie w okresie kwiecień/maj 2014  ( 2 miesiące ) .

 

VI. ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ

  1. Szkolący prowadzi dziennik obecności na szkoleniach.

  2. Na szkoleniu słuchaczy obowiązuje dyscyplina .

  3. Słuchacze biorący udział w szkoleniu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom prowadzącego.

  4. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest posiadanie aktualnej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

  5. Każdy  cykl szkoleniowy ( Moduł )  kończy egzamin sprawdzający nabyte umiejętności.

 

VII. PODSUMOWANIE

 

Wdrożenie powyższych rozwiązań pozwoli na stworzenie skutecznego systemu szkolenia  w zakresie taktyki i techniki samoobrony. Podniesienie poziomu wyszkolenia w tym zakresie będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa  własnego słuchaczy i umożliwi im zdobycie wystarczającej wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie zajęć samoobrony w dowolnej grupie wiekowej.

 

VIII. INSTRUKTOR PROWADZĄCY SZKOLENIE PRAKTYCZNE:

 

mgr Dariusz Zalewski 

 

uprawnienia :

 

instruktor samoobrony

instruktor karate tradycyjnego

nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                                       Opracował :

 

                                                                       mgr.  Dariusz Zalewski

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=